FAQ


Od kiedy będzie można korzystać z nowym usług?

Aby korzystać z Publicznej Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego (PURDE) niezbędne będzie posiadanie adresu do doręczeń elektronicznych (ADE).

Ustawa o doręczeniach elektronicznych weszła w życie 5 października 2021 roku – od tego dnia można zakładać ADE.

Korzystanie z tej możliwości komunikacji uzależnione jest od podłączeń się poszczególnych użytkowników systemu, jedną ze stron takiej komunikacji musi być zawsze podmiot publiczny.


Jak można założyć adres do doręczeń elektronicznych (ADE)?

Złożenie wniosku możliwe jest od 5 października 2021 roku, zgodnie z dniem wejścia w życie Ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Wniosek będzie dostępny za pośrednictwem usługi on-line udostępnionej przez:

  • ministra właściwego ds. gospodarki w przypadku firm tutaj
  • ministra właściwego ds. informatyzacji w przypadku osób fizycznych tutaj.

Po weryfikacji wniosku informacja o założonym ADE jest przekazywana do Operatora Wyznaczonego (Poczty Polskiej), w celu utworzenia skrzynki doręczeń (SD) dla użytkownika.

Po otrzymaniu od OW potwierdzenia założenia SD Minister właściwy do spraw informatyzacji przesyła na adres poczty elektronicznej podany we wniosku o ADE informację o utworzeniu i sposobie aktywowania ADE i SD.

Podczas aktywacji użytkownik podaje adres e-mail służący do notyfikacji.

Po aktywowaniu przez użytkowania ADE i SD może on wysyłać i odbierać przesyłki elektronicznie.


Jakich podmiotów dotyczy obowiązek posiadania ADE?

Podmioty Publiczne i Przedsiębiorcy zgodnie z Ustawą o doręczeniach elektronicznych będą miały obowiązek posiadania ADE.

Osoby fizyczne nie będą miały obowiązku posiadania ADE.


Czy wszystkie podmioty podlegające obowiązkowi posiadania ADE rozpoczną korzystanie z systemu w tym samym terminie?

Aktualny harmonogram włączeń jest dostępny na stronie Ministerstwa Cyfryzacji

Harmonogram – e-Doręczenia – Portal Gov.pl (www.gov.pl)


Jak mogą komunikować się elektronicznie pomiędzy sobą podmioty niepubliczne?

Do komunikacji pomiędzy podmiotami niepublicznymi uruchomiona została kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego – Q-Doręczenia. Jest to usługa dodatkowa do PURDE i  umożliwienia pełną komunikację elektroniczną za pośrednictwem jednego dostawcy.


Jak można aktywować usługę Q-Doręczenia?

Aktywacji usługi można dokonać w kilku prostych krokach:

  • Pierwszym krokiem jest wystąpienie o ADE (Adres do doręczeń elektronicznych ) do Ministra właściwego ds. informatyzacji z wnioskiem dostępnym tutaj.
  • Następnie, po otrzymaniu informacji o nadanym ADE i utworzonej skrzynce doręczeń (SD), należy aktywować publiczną skrzynkę doręczeń, zgodnie z instrukcją otrzymaną w mailu.
  • Jednym z elementów SD jest moduł usług dodatkowych, dostępny w menu. Usługą dodatkową są m.in. Q-Doręczenia. Po jej wyborze, należy kliknąć „Aktywuj i skorzystaj”.

Aktywacja wiąże się akceptacja regulaminu i polityki usługi.


Do kogo mogą nadawać wiadomości podmioty niepubliczne?

Q-Doręczenia służą do komunikacji pomiędzy podmiotami niepublicznymi, które posiadają ADE, jako uzupełnienie oferty PURDE, która służy do komunikacji z podmiotami publicznymi.


Gdzie można uzyskać ADE adresata?

ADE powinniśmy otrzymać od podmiotu, z którym chcemy się w ten sposób komunikować. Niektóre podmioty, np. banki, na swoich stronach internetowych umieszczają informację o ADE. Na tej podstawie można stworzyć własną książkę adresowa w skrzynce doręczeń kwalifikowanej (SDK.)


Po czym można poznać , że dany ADE jest prawdziwy?

Po wpisaniu nieprawidłowego ADE Odbiorcy, system wyświetli odpowiedni komunikat.


Czy będzie dostępna baza adresów dla użytkowników?

Baza Adresów Elektronicznych dostępna jest w SD i można wyszukać w niej ADE podmiotów nie będących osobami fizycznymi. SDK posiada indywidualne książki adresowe.


Jak udokumentowane jest nadanie i odbiór?

Q-Doręczenia to usługa zaufania, w ramach której dostawca ma obowiązek wystawiania tzw. dowodów. Jest to jednoznaczne potwierdzenie poszczególnych zdarzeń dla usługi, m.in. nadania i odbioru. Dowody są opatrzone pieczęcią elektroniczną dostawcy oraz posiadają kwalifikowany znacznik dla poszczególnych zdarzeń, co zabezpiecza i uniemożliwia ich spreparowanie.


Czy korzystając z Q-Doręczeń można wysyłać załączniki?

Tak, można dołączyć pliki o maksymalnej pojemności 10MB i formatach wyszczególnionych w załączniku do Regulaminu.