FAQ


Od kiedy będzie można korzystać z nowym usług?

Aby korzystać z Publicznej Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego (PURDE) niezbędne będzie posiadanie adresu do doręczeń elektronicznych (ADE).

Ustawa o doręczeniach elektronicznych weszła w życie 5 października 2021 roku – od tego dnia można zakładać ADE.

Korzystanie z tej możliwości komunikacji uzależnione jest od podłączeń się poszczególnych użytkowników systemu, jedną ze stron takiej komunikacji musi być zawsze podmiot publiczny.


Jak można założyć adres do doręczeń elektronicznych (ADE)?

Złożenie wniosku możliwe jest od 5 października 2021 roku, zgodnie z dniem wejścia w życie Ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Wniosek będzie dostępny za pośrednictwem usługi on-line udostępnionej przez:

  • ministra właściwego ds. gospodarki w przypadku firm tutaj
  • ministra właściwego ds. informatyzacji w przypadku osób fizycznych tutaj.

Po weryfikacji wniosku informacja o założonym ADE jest przekazywana do Operatora Wyznaczonego (Poczty Polskiej), w celu utworzenia skrzynki doręczeń (SD) dla użytkownika.

Po otrzymaniu od OW potwierdzenia założenia SD Minister właściwy do spraw informatyzacji przesyła na adres poczty elektronicznej podany we wniosku o ADE informację o utworzeniu i sposobie aktywowania ADE i SD.

Podczas aktywacji użytkownik podaje adres e-mail służący do notyfikacji.

Po aktywowaniu przez użytkowania ADE i SD może on wysyłać i odbierać przesyłki elektronicznie.


Jakich podmiotów dotyczy obowiązek posiadania ADE?

Podmioty Publiczne i Przedsiębiorcy zgodnie z Ustawą o doręczeniach elektronicznych będą miały obowiązek posiadania ADE.

Osoby fizyczne nie będą miały obowiązku posiadania ADE.


Czy wszystkie podmioty podlegające obowiązkowi posiadania ADE rozpoczną korzystanie z systemu w tym samym terminie?

Nie.

Obowiązek korzystania z systemu jest rozłożony w czasie. Ustawa o doręczeniach elektronicznych po nowelizacji wprowadza komunikaty Ministra właściwego ds. informatyzacji, w których wskazane będą terminy dla poszczególnych podmiotów w jakich mają przyłączyć się do systemu e-Doręczeń. Komunikaty będą wydawane minimum na 90 dni przed datą wskazaną w komunikacie. Nowelizacja wskazała również termin graniczny dla komunikatów, jest to 1 stycznia 2024 r. tj. ostatni komunikat może być wydany na początku października 2023 r.


Jakie terminy obowiązują podmioty publiczne ?

Podmioty publiczne zgodnie z Ustawą o doręczeniach elektronicznych powinny włączyć się do systemu do:

  • terminu wskazanego w komunikacie Ministra właściwego ds. informatyzacji – organy administracji rządowej i jednostki budżetowe je obsługujące, ZUS, KRUS, NFZ oraz urzędy kontroli państwowej, agencje wykonawcze, SPZOZ, uczelnie publiczne, PAN, instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego,
  • 1 stycznia 2025 roku – pozostałe jednostki (poza wchodzącymi w 2029 roku),
  • 1 październik 2029 roku – Sądy, Komornicy, Prokuratura, organy ścigania, Służba Więziennictwa.