FAQ


Od kiedy będzie można korzystać z nowym usług?

Aby korzystać z Publicznej Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego (PURDE) niezbędne będzie posiadanie adresu do doręczeń elektronicznych (ADE), ponieważ Ustawa o doręczeniach elektronicznych wchodzi w życie z dniem 5 października 2021 roku, od tego dnia będzie możliwe założenie ADE.

Korzystanie z tej możliwości komunikacji uzależnione jest od podłączeń się poszczególnych użytkowników systemu, jedną ze stron takiej komunikacji musi być zawsze podmiot publiczny.


Jak można założyć adres do doręczeń elektronicznych (ADE)?

Złożenie wniosku możliwe jest od 5 października 2021 roku, zgodnie z dniem wejścia w życie Ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Wniosek będzie dostępny za pośrednictwem usługi on-line udostępnionej przez:

 • ministra właściwego ds. gospodarki w przypadku firm tutaj
 • ministra właściwego ds. informatyzacji w przypadku osób fizycznych tutaj.

Po weryfikacji wniosku informacja o założonym ADE jest przekazywana do Operatora Wyznaczonego (Poczty Polskiej), w celu utworzenia skrzynki doręczeń (SD) dla użytkownika.

Po otrzymaniu od OW potwierdzenia założenia SD Minister właściwy do spraw informatyzacji przesyła na adres poczty elektronicznej podany we wniosku o ADE informację o utworzeniu i sposobie aktywowania ADE i SD.

Podczas aktywacji użytkownik podaje adres e-mail służący do notyfikacji.

Po aktywowaniu przez użytkowania ADE i SD może on wysyłać i odbierać przesyłki elektronicznie.


Jakich podmiotów dotyczy obowiązek posiadania ADE?

Podmioty Publiczne i Przedsiębiorcy zgodnie z Ustawą o doręczeniach elektronicznych będą miały obowiązek posiadania ADE.

Osoby fizyczne nie będą miały obowiązku posiadania ADE.


Czy wszystkie podmioty podlegające obowiązkowi posiadania ADE rozpoczną korzystanie z systemu w tym samym terminie?

Nie.

Obowiązek korzystania z systemu jest rozłożony w czasie. Ustawa o doręczeniach elektronicznych wprowadza harmonogram włączeń zarówno dla podmiotów publicznych, jak i podmiotów niepublicznych nie będących osobami fizycznymi.


Jakie terminy obowiązują podmioty publiczne ?

Podmioty publiczne zgodnie z harmonogramem określonym w Ustawie o doręczeniach elektronicznych powinny włączyć się do systemu do:

 • 5 lipca 2022 roku – organy administracji rządowej i jednostki budżetowe je obsługujące,
 • 5 lipca 2022 roku – ZUS, KRUS, NFZ oraz urzędy kontroli państwowej,
 • 1 stycznia 2023 roku – agencje wykonawcze, SPZOZ, uczelnie publiczne, PAN, instytucje kultury,
 • 1 stycznia 2024 roku – jednostki samorządu terytorialnego,
 • 1 stycznia 2025 roku – pozostałe jednostki (poza wchodzącymi w 2029 roku),
 • 1 październik 2029 roku – Sądy, Komornicy, Prokuratura, organy ścigania, Służba Więziennictwa.

Jakie terminy obowiązują podmioty niepubliczne, nie będące osobami fizycznymi?

Harmonogram włączeń dla podmiotów niepublicznych, nie będących osobami fizycznymi jest uzależniony od ich formy prawnej, tj:

 1.  podmioty wpisane do KRS – do 1 października 2022 roku
 2.  podmioty wpisane do CEiDG:
 • podmioty dokonujące wpisu do rejestru CEiDG po 31 stycznia 2023 roku są obowiązane przekazać dane niezbędne do utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych przy wpisie;
 • podmioty wpisane do CEIDG do 31 stycznia 2023 roku, a składające wniosek o zmianę wpisu w okresie od 30 września 2025 do 30 września 2026 roku zobowiązane są przekazać dane niezbędne do założenia adresu do doręczeń elektronicznych przy wniosku o zmianę;
 • pozostałe podmioty wpisane do CEiDG, a nie posiadające adresu do doręczeń elektronicznych są zobowiązane założyć adres do doręczeń elektronicznych do 30 września 2026 roku.